PHYSICAL DISTRIBUTION VOORWAARDEN 1 september 2000 Artikelen Physical Distribution Artikel 1 Definities 2. Werkingssfeer 3. Ondergeschikten en hulppersonen 4. Verplichtingen van de physical distributor 5. Verplichting van de opdrachtgever 6. Duur van de overeenkomst 7. Aansprakelijkheid van de physical distributor 8. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever 9. Verjaring 10. Betalingsvoorwaarden 11. Zekerheden 12. Bevoegde rechter 13. Aanbevolen citeertitel ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. PHYSICAL DISTRIBUTION: Alle werkzaamheden zoals vervoer, expeditie, lossen, inslag, opslag, uitslag, laden, voorraadbeheer, assemblage, orderbehandeling, orderverzameling, verzendgereed maken, facturering, informatie-uitwisseling en -beheer met betrekking tot zaken, een en ander voor zover deze tussen de opdrachtgever en de physical distributor zijn overeengekomen. 2. PHYSICAL DISTRIBUTION OVEREENKOMST: De overeenkomst waarbij de physical distributor zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van physical distribution. 3. PHYSICAL DISTRIBUTOR: De dienstverlener die met de opdrachtgever een physical distribution overeenkomst heeft gesloten en uit dien hoofde zich heeft verplicht tot het verrichten van physical distribution. 4. PD-VOORWAARDEN: De onderhavige Physical Distribution Voorwaarden. 5. VERVOERSTRAJECT: Dat gedeelte in de uitvoering van de physical distribution overeen komst waarbij de aan de physical distributor toevertrouwde zaken zich bevinden aan boord van een vervoermiddel teneinde daarmee te worden vervoerd. Het traject omvat niet het laden in en lossen uit die vervoermiddelen. 6. OVERMACHT: Omstandigheden die een zorgvuldig physical distributor niet heeft kunnen vermijden en waarvan hij de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen. Onder overmacht wordt steeds verstaan: brand en explosie, alsmede de gevolgen daarvan. 7. ZAKEN: de ter zake van de uitvoering van deze overeenkomst aan de Physical Distributor door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken. 8. IN ONTVANGSTNEMING: het moment waarop de zaken door de physical distributor fysiek onder zijn hoede zijn genomen ter uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. 9. AFLEVERING: het moment waarop de zaken na uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden door de physical distributor ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever c.q. rechthebbende. 10. EXPEDITIE: het ten behoeve van de opdrachtgever met een vervoerder sluiten van of meer vervoerovereenkomsten, dan wel het ten behoeve van de opdrachtgever maken van een beding in zodanige vervoerovereenkomst(en). 11. VOORRAADVERSCHIL: Een niet verklaarbaar verschil tussen de fysieke voorraad en de voorraad zoals die blijkens de voorraadadministratie van de physical distributor en de opdrachtgever zou moeten zijn. 12. WERKDAGEN: Alle kalenderdagen, met uitzondering van de zaterdagen, de zondagen, alsmede de in Nederland algemeen erkende Christelijke- en nationale feestdagen. 13. HULPERSONEN: al diegenen van wie de Physical distributor gebruik maakt bij de uitvoering van de overeenkomst (zoals onderaannemers, vertegenwoordigers, en andere hulppersonen) ARTIKEL 2 WERKINGSSFEER ALGEMEEN 1. De PD voorwaarden beheersen alle door de physical distributor gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en de ter uitvoering van een en ander verrichte rechts- en feitelijke handelingen, een en ander voor zover niet in strijd met dwingend recht. 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen. 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt de toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden uitgesloten. 4. Indien tussen opdrachtgever en physical distributor is overeengekomen om gegevens langs elektronische weg uit te wisselen zijn daarop naast deze voorwaarden tevens van toepassing de door de Stichting Vervoeradres ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde Algemene Voorwaarden voor Elektronisch Berichtenverkeer, en wel de bij totstandkoming van de pd- overeenkomst gedeponeerde versie. VERVOER 5. Naast de Verdragen, Wetten en wettelijke regelingen, van toepassing op de verschillende vervoersmodaliteiten, gelden met inachtneming van het voorgaande, de navolgende regels ten aanzien van de aangegeven soorten vervoer: - het nationaal vervoer over de weg: de Algemene Vervoer Condities 1983, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, althans de bij totstandkoming van de pd-overeenkomst gedeponeerde versie van deze voorwaarden. - het vervoer per spoor: de bepalingen van het vervoersdocument; - het vervoer over de binnenwateren: de Bevrachtingsvoorwaarden 1991, gedeponeerd bij de Griffies van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, althans de bij totstandkoming van de pd-overeenkomst gedeponeerde versie van deze voorwaarden. - het vervoer door de lucht: de standaard IATA Vervoerscondities, als vermeld op de achterzijde van de standaard IATA luchtvrachtbrief, alsmede de condities waarnaar op die achterzijde wordt verwezen; - gecombineerd vervoer: voor ieder deel van het vervoer de op dat deel toepasselijke rechtsregels, alsmede de artt. 8.40 t/m 8:52 BW. Indien en voor zover voormelde verdragen, wetten en wettelijke regelingen en condities aansprakelijkheden ongeregeld laten, gelden terzake de onderhavige PD voorwaarden. EXPEDITIE 6. In geval de physical distributor zich verbindt tot expeditie zijn van toepassing, de Nederlandse Expeditievoorwaarden van 4 januari 1999 als gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, althans de bij totstandkoming van de pd-overeenkomst gedeponeerde versie van deze voorwaarden. FISCALE- EN DOUANE DIENSTEN 7. In geval de physical distributor zich verbindt tot fiscale vertegenwoordiging voor de opdrachtgever en/of tot het zorgdragen voor douaneformaliteiten (daarbij inbegrepen formaliteiten terzake opslag in douane entrepot) zijn daarop van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden als voornoemd in art. 2 lid 6. 8. Alle in dit artikel genoemde voorwaarden zullen op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden. ARTIKEL 3 ONDERGESCHIKTEN EN HULPPERSONEN 1. De physical distributor is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van hulppersonen. Voor handelen en nalaten van deze hulppersonen, verricht tijdens de uitvoering van de werkzaamheden waarvoor zij door de physical distributor worden gebruikt, staat de physical distributor op dezelfde wijze in als voor zijn eigen ondergeschikten. 2. Indien voormelde ondergeschikten of hulppersonen buiten overeenkomst mochten worden aangesproken ter zake de werkzaamheden, waartoe zij door physical distributor werden gebruikt, is te hunnen behoeve bedongen dat zij zich op alle in de onderhavige voorwaarden opgenomen bedingen betreffende uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid kunnen beroepen. 3. Enige rechtsvordering ter zake de aansprakelijkheid, op welke grond zij ook steunt, kan door opdrachtgever slechts worden ingesteld binnen de grenzen van de door de physical distributor gesloten overeenkomst. � 2000 Physical Distribution Group 8 ARTIKEL 4 VERPLICHTINGEN VAN DE PHYSICAL DISTRIBUTOR De physical distributor is verplicht: 1. De overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van een vervoersdocument en de overige door de opdrachtgever verstrekte documenten in ontvangst te nemen. 2. Zorg te dragen voor de in- en uitslag van de zaken. 3. De opslag en de werkzaamheden aan de zaken te doen plaatsvinden in uitdrukkelijk overeengekomen ruimten. 4. Ten aanzien van de zaken alle, ook niet rechtstreeks uit de physical distribution voortvloeiende, noodzakelijke maatregelen op kosten van de opdrachtgever te nemen en alvorens daartoe over te gaan, indien mogelijk, overleg te plegen met de opdrachtgever. 5. Zijn uit de PD-overeenkomst voortvloeiende aansprakelijkheid op verzoek van de opdrachtgever te verzekeren. 6. Op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever en ten behoeve van beide partijen met uitsluiting van regresmogelijkheden, onder opgave van de gewenste dekking, de zaken te verzekeren en een kopie van de polis dan wel een kopie van een assurantiecertificaat aan de opdrachtgever te verstrekken. 7. De opdrachtgever en de door deze aangewezen personen toe te laten tot de ruimten waarin zich de zaken bevinden, mits: - zulks in aanwezigheid van of iemand namens de physical distributor plaatsvindt en dit vooraf tijdig kenbaar is gemaakt, - e.e.a. geschiedt conform de huisregels van de physical distributor. 8. In overleg met de opdrachtgever tegen daarbij overeen te komen vergoeding bijkomende werkzaamheden te verrichten. 9. Alvorens zaken, die uiterlijk waarneembaar beschadigd zijn, in ontvangst te nemen, instructies te vragen aan de opdrachtgever, of, indien niet tijdig instructies verkregen kunnen worden, de inontvangstneming van de beschadigde zaken te weigeren. 10. Ter uitvoering van de physical distribution overeenkomst gebruik te maken van materiaal dat geschikt is voor het beoogde gebruik. 11. De zaken in dezelfde staat als waarin hij deze ontvangen heeft, dan wel in de overeengekomen staat, af te leveren 12. Tegenover derden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van de feiten en gegevens die hem op basis van de physical distribution overeenkomst bekend zijn. ARTIKEL 5 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER De opdrachtgever is verplicht: 1. De physical distributor tijdig al die opgaven te doen en documenten te verschaffen omtrent de zaken alsmede de behandeling daarvan, waarvan hij weet of behoort te weten dat zij voor de physical distributor van belang zijn, tenzij hij mag aannemen dat de physical distributor deze gegevens kent of behoort te kennen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. 2. De overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van de overeengekomen documenten en/of documentatie en de overige door of krachtens de wet van de zijde van de opdrachtgever vereiste documenten ter beschikking van de physical distributor te stellen. 3. Naast de overeengekomen prijs voor de physical distribution, de door de physical distributor gemaakte bijkomende kosten voor bijkomende werkzaamheden en/of afwijkende omstandigheden te vergoeden. 4. De physical distributor c.q. diens ondergeschikten op diens eerste verzoek te vrijwaren ingeval deze door derden buiten overeenkomst word(t)(en) aangesproken terzake schade dan wel financieel nadeel, op enigerlei wijze verband houdend met de uitvoering van de PD overeenkomst door de physical distributor zelf, diens ondergeschikten en hulppersonen met inbegrip van aanspraken wegens produktaansprakelijkheid. 5. In te staan voor de door hem aan de physical distributor ter beschikking gestelde zaken en materiaal. 6. De geadresseerde c.q. ontvanger van de zaken te verplichten direct waarneembare schade uiterlijk op het moment van de aflevering, en niet-direct waarneembare schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan de physical distributor, bij gebreke van welke (tijdige) melding iedere aanspraak op schadevergoeding van de opdrachtgever terzake vervalt. 7. Bij be�indiging van de overeenkomst tot physical distribution de zich nog bij de physical distributor bevindende zaken uiterlijk op de laatste werkdag van die overeenkomst in ontvangst te nemen, zulks na betaling van al hetgeen verschuldigd is of zal worden. Voor hetgeen na be�indiging van de physical distribution overeenkomst verschuldigd zal zijn, kan de opdrachtgever volstaan met het stellen van voldoende zekerheid. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de verplichting, als vermeld in dit artikel, is artikel 17 AVC van overeenkomstige toepassing. 8. Tegenover derden een geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van de feiten en gegevens die hem op basis van de Physical Distribution overeenkomst bekend zijn. ARTIKEL 6 DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST 1. Indien partijen niet anders zijn overeengekomen is de overeenkomst tot physical distribution voor onbepaalde tijd van kracht, met een opzeggingstermijn van drie maanden. 2. Indien de opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als vermeld in artikel 5 kan de physical distributor, onverminderd zijn recht tot vergoeding van de geleden schade, de overeenkomst tot physical distribution opzeggen, nadat hij de opdrachtgever schriftelijk een uiterste termijn van minimaal 14 dagen heeft gesteld en de opdrachtgever bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien door het stellen van een dergelijke termijn de exploitatie van zijn bedrijf op onevenredige wijze zou worden verstoord, kan de physical distributor met onmiddellijke ingang tot opzegging overgaan. 3. Opzegging van de overeenkomst door de Physical Distributor met onmiddellijke ingang is ongeacht de overeengekomen duur van de overeenkomst in ieder geval mogelijk met onmiddellijke ingang ingeval de opdrachtgever: - zijn beroep of bedrijf geheel of voor een belangrijk deel staakt; - de vrije beschikking over zijn vermogen of een deel daarvan verliest; - zijn rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd; - in staat van faillissement wordt verklaard; - een akkoord buiten faillissement aanbiedt of indien beslag wordt gelegd op goederen van de opdrachtgever; 4. Indien de physical distributor gedurende een aaneengesloten periode van 30 dagen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en deze tekortkoming rechtvaardigt de ontbinding van de overeenkomst, kan de opdrachtgever onverminderd zijn recht tot vergoeding van de geleden schade aan de zaken de overeenkomst tot physical distribution opzeggen, binnen een week nadat hij de physical distributor schriftelijk een uiterste termijn heeft gesteld met een beroep op het onderhavige artikel en de physical distributor bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien de lengte van de termijn voor nakoming niet uitdrukkelijk in de PD overeenkomst is overeengekomen, geldt een termijn van dertig kalenderdagen. 5. Iedere opzegging c.q. schriftelijke kennisgeving dient steeds te geschieden per aangetekende post met bericht van ontvangst. 6. Ingeval na het einde van de overeenkomst de physical distributor nog zaken als bedoeld in art. 1 lid 7 onder zich heeft blijven met betrekking tot die zaken de bepalingen van de overeenkomst van kracht totdat deze zaken op de overeengekomen wijze uit de macht van de physical distributor zijn gebracht. ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PHYSICAL DISTRIBUTOR 1. VERVOERSTRAJECT: De physical distributor aanvaardt aansprakelijkheid als vervoerder voor schade aan of verlies van aan hem toevertrouwde zaken, ontstaan tijdens de vervoerstrajecten, ook als hij dit vervoer aan anderen uitbesteedt. Het vorenstaande geldt tenzij de physical distributor vooraf en expliciet tot uitdrukking heeft gebracht dat hij terzake de vervoerstrajecten niet als vervoerder, doch als expediteur optreedt: in dat geval wordt zijn aansprakelijkheid beheerst door de Nederlandse Expeditievoorwaarden. 2. SCHADE AAN ZAKEN, ONTSTAAN ANDERS DAN TIJDENS VERVOER: De physical distributor is aansprakelijk voor schade aan of verlies van de hem toevertrouwde zaken vanaf de inontvangstneming daarvan tot aan de aflevering tenzij hij overmacht als bedoeld in art. 1 lid 6 bewijst, en met inachtneming van de navolgende beperkingen en limieten, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 3. GEVOLGSCHADE: De physical distributor is slechts aansprakelijk voor schade aan of verlies van de hem toevertrouwde zaken en derhalve niet voor immateri�le schade, gederfde winst, gevolgschade, hoe ook ontstaan, daaronder tevens begrepen schade door vertraging en schade veroorzaakt door adviezen van physical distributor. 4. OPSLAG IN DE OPEN LUCHT: De physical distributor is niet aansprakelijk voor schade aan zaken, voor zover die schade het gevolg is van de bijzondere risico's verbonden aan opslag, in opdracht van de opdrachtgever, in de open lucht. 5. AANSPRAKELIJKHEIDSLIMIET: De physical distributor is, behoudens opzet of grove schuld van hemzelf, in geen geval verdergaand aansprakelijk dan ten belope van Euro 3,50 per kilogram beschadigd of verloren gegaan gewicht, met een maximum van Euro 115.000 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak. 6. VOORRAADVERSCHILLEN: Eventuele voorraadverschillen dienen te blijken uit de voorraadopname, welke tenminste eenmaal per kalenderjaar, na afloop daarvan, dan wel op het moment waarop de overeenkomst eindigt, dient plaats te vinden. Eventuele tekorten en eventuele overschotten worden daarbij tegen elkaar weggeboekt. Ingeval van voorraadverschillen kan er slechts dan sprake zijn van enige aansprakelijkheid van de physical distributor daarvoor indien de tekorten (manco's) eventuele overschotten overtreffen met een aantal in stuks, kilogrammen of liters, dat groter is dan ��n procent van het aantal dat op jaarbasis betreffende die zaken onderwerp is van de physical distribution overeenkomst. Ten overvloede wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de onderhavige voorwaarden ook de aansprakelijkheid van de physical distributor wegens voorraadverschillen beheersen, met inbegrip van de aansprakelijkheidslimieten als omschreven in art. 7 lid 5. ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER 1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade ontstaan door of verband houdend met de aan de physical distributor toevertrouwde zaken, c.q. de aard dan wel verpakking daarvan, zoals met name schade, veroorzaakt door de verwezenlijking van het gevaar, verbonden aan gevaarlijke stoffen. 2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door personen, die de physical distributor van de zijde van de opdrachtgever heeft toegelaten op zijn terrein. 3. De opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor alle kosten, schaden, interessen, boeten, straffen en verbeurdverklaringen, daaronder begrepen schade wegens niet- of niet tijdige aanzuivering van douanedocumenten, welke rechtstreeks of middellijk het gevolg zijn van de omstandigheid, dat de zaken bij het aanbieden voor physical distribution niet vergezeld waren van de vereiste c.q. onjuiste documenten, danwel die het gevolg zijn van of die op enigerlei wijze verband houden met een omstandigheid waarvoor de physical distributor niet aansprakelijk is. ARTIKEL 9 VERJARING 1. Elke vordering jegens de physical distributor, waaronder begrepen vorderingen uit hoofde van rembours, verjaart door het enkele verloop van twaalf maanden, en vervalt door het enkele verloop van achttien maanden. 2. De verjaring, resp. het verval, loopt vanaf de dag, volgende op die, waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel bij gebreke daarvan vanaf de dag volgende op de dag, dat de vordering is ontstaan. In ieder geval vangt de verjaring c.q. het verval met ingang van de dag, volgend op die waarop de overeenkomst tussen partijen is ge�indigd. ARTIKEL 10 BETALINGSVOORWAARDEN 1. Alle bedragen die, uit welken hoofde ook, door de opdrachtgever aan de physical distributor verschuldigd zijn, zullen worden betaald, met inachtneming van de overeengekomen termijn of bij gebreke aan een overeengekomen termijn binnen veertien dagen na de factuurdatum. 2. Indien de opdrachtgever enig verschuldigd bedrag niet binnen de overeengekomen termijn of bij gebreke van een overeengekomen termijn binnen veertien dagen na de factuurdatum betaalt, is hij gehouden daarover wettelijke rente te betalen met ingang van de dag, waarop deze betalingen hadden moeten geschieden tot en met de dag der algehele betaling. 3. De physical distributor is gerechtigd om alle noodzakelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso van de bedragen, zoals vermeld in lid 1, aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten zijn eerst verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is en de vordering ter incasso uit handen is gegeven.� 2000 Physical Distribution Group 13 4. De opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van vorderingen tot betaling van vergoedingen voortvloeiend uit de physical distribution overeenkomst, van het uit anderen hoofde terzake van de physical distribution verschuldigde of van verdere op de zaken drukkende kosten met vorderingen uit anderen hoofde, alsmede doet de opdrachtgever afstand van enig recht op opschorting van zijn betaling. 5. Alle bedragen als bedoeld in lid 1 van dit artikel zullen terstond opeisbaar en vatbaar voor verrekening zijn in de gevallen zoals genoemd in art.6 lid 2 en 3. ARTIKEL 11 ZEKERHEDEN 1. De physical distributor heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op gelden, zaken en documenten, die hij in verband met de physical distribution onder zich heeft. 2. Tegenover de opdrachtgever of de geadresseerde kan de physical distributor het recht van retentie steeds uitoefenen voor hetgeen hem verschuldigd is of zal worden door opdrachtgever of geadresseerde uit welken hoofde ook. Hij kan dit recht tevens uitoefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de zaken drukt. 3. De physical distributor kan het in lid 2 toegekende recht van retentie eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten tot physical distribution. 4. De physical distributor kan het recht van retentie tevens uitoefenen voor een hem in verband met een rembours toekomende provisie, waarvoor hij geen zekerheid behoeft te aanvaarden. 5. Indien bij de afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is hij die aflevering vordert, verplicht het gedeelte over welke verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door hem betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen. 6. Op alle zaken, documenten en gelden, die de physical distributor uit welken hoofde en met welke bestemming dan ook onder zich heeft of zal krijgen, wordt geacht een pandrecht te zijn gevestigd als bedoeld in art. 3:236 BW voor alle vorderingen, die hij ten laste van de opdrachtgever of van de eigenaar heeft of zal krijgen. 7. Verkoop van enig onderpand geschiedt op de bij de wet bepaalde wijze of -indien daaromtrent overeenstemming bestaat - onderhands. 8. De bevoegdheid tot verkoop als bedoeld in het voorgaande lid houdt in de zich in zijn bezit bevindende zaken op kosten van de opdrachtgever te verkopen overeenkomstig de artikelen 3:249 e.v. BW en zichzelf uit de opbrengst alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te voldoen, e.e.a indien de opdrachtgever in gebreke is de bedragen te voldoen, die door hem aan de physical distributor verschuldigd zijn, dan wel de opdrachtgever de physical distributor goede grond heeft gegeven te vrezen, dat in die betalingsverplichtingen zal worden tekortgeschoten. 9. De physical distributor kan de verpande zaken desgevraagd doen vervangen door een uitsluitend te zijner beoordeling staande andere gelijkwaardige zekerheid. 10. Op eerste verzoek van de physical distributor zal de opdrachtgever zekerheid stellen voor vracht, rechten, belastingen, heffingen, premies, en andere kosten die de physical distributor maakt of verlangd wordt te maken ten behoeve van de opdrachtgever. Alle gevolgen van het niet (tijdig) voldoen aan een verplichting tot zekerheidstelling komen ten laste van de opdrachtgever. ARTIKEL 12 BEVOEGDE RECHTER 1. Alle overeenkomsten, waarop deze physical distribution voorwaarden van toepassing zijn, zullen onderworpen zijn aan Nederlands recht. 2. Alle uit of in verband met de overeenkomst voortvloeiende geschillen, ongeacht welke algemene voorwaarden op die geschillen van toepassing zijn zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats waar de Physical Distibutor statutair is gevestigd of de bevoegde rechter te Amsterdam in geval deze vestigingsplaats buiten Nederland ligt. ARTIKEL 13 AANBEVOLEN CITEERTITEL De onderhavige voorwaarden kunnen worden aangehaald als "Physical Distribution voorwaarden 2000" en zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam op 1 september 2000. Bij verschil tussen de Nederlandse tekst en die, gesteld in enige ander taal, prevaleert de Nederlandse tekst.